ALGEMENE VERKOOPSVOOR­WAARDEN ASTUCE INTERIOR

DE ALGEMENE VOORWAARDEN ZOALS HIER OMSCHREVEN ZIJN VAN TOEPASSING OP IEDER PRODUCT OF DIENST AANGEBODEN IN ASTUCE INTERIOR EN ALLE LEVERINGEN. IEDERE BESTELLING IMPLICEERT DE AANVAARDING VAN DE VERKOOPVOORWAARDEN.

ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Astuce Interior, een beslotenvennootschap met maatschappelijke zetel te Lourdesstraat 6, 9041 Gent, BTW BE 0679.984.054, RPR Gent, (hierna ‘Astuce Interior’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar winkel aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze winkel (“klant”). Bij het plaatsen van een bestelling bij Astuce Interior moet de klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Astuce Interior aanvaard zijn.

Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod (artikel 3) en de aanvaarding daarvan.

Astuce Interior behoudt zicht het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij niet courante orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.

Astuce Interior bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht. De orderbevestiging via e-mail vormt onze aanvaarding van de bestelling.

ARTIKEL 2: PRIJS

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Indien voor de leverings- of afhalingsdatum de BTW wijzigingen ondergaat, wordt de totale prijs in dezelfde mate aangepast.

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Als een prijsverhoging plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst, kan u de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging. De prijs van een product of dienst is zoals op onze website wordt aangegeven, behalve waar sprake van een kennelijke fout, materiële vergissing of technische mankementen van de website.

Door het grote aantal artikelen op onze website kan het altijd voorkomen dat ondanks onze redelijke inspanningen sommige van de op onze website opgenomen artikelen onjuist zijn geprijsd. Doorgaans controleren wij de prijzen in het kader van de orderafhandeling. Wanneer dan de juiste prijs van een artikel lager blijkt te zijn dan de door ons genoemde prijs, zullen wij hiervan verwittigen en het verschil terugbetalen. Indien de juiste prijs van het artikel hoger is dan de prijs die op onze website wordt vermeld, zullen wij of contact met u opnemen voor instructies voordat wij het artikel naar u opsturen, of uw bestelling niet aannemen en u hiervan op de hoogte brengen.

Indien de onjuiste prijs evident en onmiskenbaar is en redelijkerwijs door u als fout kon worden herkend, zijn wij niet verplicht het artikel tegen de onjuiste (lagere) prijs te leveren, ook niet wanneer wij u een orderaanvaarding hebben verzonden.

ARTIKEL 3: AANBOD

Ondanks het feit dat de online catalogus met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Astuce Interior niet. Astuce Interior is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Astuce Interior is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Astuce Interior. Astuce Interior kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product of als het uit productie wordt of is genomen door de leverancier. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Alle bestellingen van artikelen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid van die artikelen en diensten, en van de beschikbaarheid van de materialen voor het maken van deze artikelen. Indien om welke reden dan ook de door u bestelde artikelen niet beschikbaar zijn of de levering vertraging kan oplopen, zullen wij u zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw bestelling hiervan in kennis stellen. Indien wij een artikel of dienst niet kunnen leveren, bijvoorbeeld omdat het artikel niet bij de fabrikant in voorraad is, of niet meer wordt geproduceerd, of vanwege een fout in de prijs (zie artikel 2 hierboven), stellen wij u hiervan per e-mail in kennis en verwerken wij uw bestelling niet. Mocht u reeds voor de bestelling betaald hebben, dan betalen wij u het volledige bedrag zo spoedig mogelijk terug.

Astuce Interior is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering. Levertermijnen kunnen wijzigen door overmacht en/ of gewijzigde aanleveringstermijnen van de producent.

ARTIKEL 4: LEVERING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Artikelen besteld via Astuce Inteior worden afgehaald of geleverd in België. Voor andere leveringen of landen neemt u contact op met onze klantendienst.

De afhaling is gratis en kan in het afhaalpunt te Astuce Interior, Lourdesstraat 6 9041 Oostakker. De praktische afhaalmodaliteiten worden via mail bezorgd na bestelling.

De levering gebeurt door onze eigen transportdienst of een externe transporteur. Levering in België tot aan de eerste drempel is gratis vanaf een aankoop van 1.500 euro

De leverings- of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven.

Kleine artikelen worden per post verzonden tegen het geldende posttarief.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen die in voorraad zijn bij Astuce Interior aan het opgegeven adres van de klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. We streven ernaar om de goederen binnen de 8 dagen bij u te leveren. De levering gebeurt op weekdagen tussen 9.00u en 17.00u.

Indien de goederen niet in voorraad zijn, geldt de levertermijn van onze leverancier.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant binnen de 48u worden gemeld aan Astuce Interior.

U moet de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden. Werden de juiste goederen geleverd? Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik? Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient u deze binnen 2 werkdagen na levering aan Astuce Interior te melden. De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving op de orderbevestiging zijn ten laste van Astuce Interior.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Astuce Interior was geboden.

ARTIKEL 5: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Astuce Interior . De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Astuce Interior te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

ARTIKEL 6: HERROEPINGSRECHT

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Astuce Interior.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Astuce Interior via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor best gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Astuce Interior betaalt u het complete aankoopbedrag (exclusief transportkosten) binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen terug.

Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het herroepingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag exclusief de verzendkosten niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten of het kan worden afgehaald. Moet u het niet terug hebben, wordt het product na een maand vernietigd.

Koos je voor afhaling, dan dient de retour of wissel op eenzelfde manier te gebeuren, zijnde in het filiaal waar de afhaling werd gedaan.

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Astuce Interior heeft

meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Astuce Interior of een gemachtigd transporteur. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Astuce Interior zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de klant de overeenkomst herroept vooraleer er geleverd of afgehaald is, zal Astuce Interior alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Astuce Interior op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten die al uitgeleverd zijn kan Astuce Interior wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door Astuce Interior geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Astuce Interior betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijk transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

De levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (bijvoorbeeld maatwerk, specifieke uitvoeringen van salons, stoelen, kasten…die niet in voorraad zijn bij de leverancier en speciaal voor de klant worden besteld en gemaakt,…)

de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne (matrassen, kussens, beddengoed,…) en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

overeenkomsten waarbij de klant Astuce Interior specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten.

Retourneren winkelaankoop

Heb je een bestelling geplaatst in één van onze fysieke winkels? Dan is het helaas niet mogelijk om je artikel te retourneren. Je hebt tenslotte je artikel in de winkel kunnen zien en ervaren waardoor je weet dat je de goede beslissing hebt genomen.
Mocht het artikel anders zijn dan afgesproken, dan heb je uiteraard wel de mogelijkheid om je artikel te retourneren.

ARTIKEL 7: GARANTIE

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. klanten worden aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met de Astuce Interior klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Astuce Interior.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan Astuce Interior.

U moet de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden. Werden de juiste goederen geleverd? Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik? Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient u deze binnen 2 werkdagen na levering aan Astuce Interior te melden. De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving die terug te vinden is in de orderbevestiging zijn ten laste van Astuce Interior.

Bij vaststelling van een verborgen gebrek moet de klant Astuce Interior zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

ARTIKEL 8: KLANTENDIENST

De klantendienst van Astuce Interior is bereikbaar op het telefoonnummer +32 9 384 80 02, via e-mail op hell@astuce-interior.be of per post op het volgende adres Astuce Interior Lourdesstraat 6 9041 Oostakker.

In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

ARTIKEL 9: SANCTIES VOOR NIET-BETALING

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Astuce Interior beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Astuce Interior zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

ARTIKEL 10: PRIVACY

De verantwoordelijke voor de verwerking, Mako Store bv respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de correcte uitvoering van de verkoopovereenkomst, het verwerken van de bestelling, het versturen van nieuwsbrieven en reclame. Indien u wilt, kan u zich eenvoudig uitschrijven uit onze nieuwsbrief.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Astuce Interior, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

U kunt zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kunt U zich steeds richten tot Astuce Interior, Lourdesstraat 6, 9041 Oostakker.

Astuce Interior houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op hello@astuce- interior.be

ARTIKEL 11: GEBRUIK VAN COOKIES

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Wij gebruiken technische cookies om onze site te kunnen optimaliseren en u meer comfort te bieden zoals het automatisch invullen van formulieren.

U kunt uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

ARTIKEL 12: AANTASTING GELDIGHEID – NIET-VERZAKING

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Astuce Interior om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

ARTIKEL 13: BEWIJS

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

ARTIKEL 14: TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTER

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Astuce Interior bevoegd.